Miksi käytettävyystestaus?

Käytettävyystestauksella etsitään tuotteen tai palvelun heikkouksia ja vahvuuksia todellisten loppukäyttäjien avulla. Heidän avullaan saat konkreettista tietoa siitä, mitkä ratkaisut tuotteessa toimivat ja mitkä ei. Lisäksi saat ideoita siitä, miten tuotteestasi saisi toimivamman, houkuttelevamman ja kannattavamman.

Mitä tarvitset käytettävyystestiin?

Voit tehdä käytettävyystestin hyvinkin kevyesti. Ainoat pakolliset asiat ovat testikäyttäjät ja testattava tuote. Toki lisäksi tarvitset kärsivällisyyttä, kuuntelutaitoa ja käyttäjän kunnioittamista – mielellään myös kokemusta.

Testikäyttäjät

Testikäyttäjän tärkein ominaisuus on se, että hän edustaa tuotteelle suunniteltua käyttäjäryhmää. Hän voi olla kyseisen tuotteen tai vastaavan tuotteen nykyinen käyttäjä tai potentiaalinen uusi käyttäjä, jolla on kiinnostusta kyseiseen tuotteeseen.
Sopiva testikäyttäjien määrä on usein 3-5 henkilöä. Jo tällä määrällä luultavasti löydät pahimmat kompastuskivet ja parhaat onnistumiset, kunhan valitset testitehtävät hyvin. Tarkempia tietoja käyttäjien määrästä ja valinnasta voit lukea blogistani Ovatko käytettävyystestin tulokset luotettavia?

Aseta testikäyttäjille selkeät valintakriteerit, kuten ikähaarukka, sukupuolijakauma, suhde testattavaan tuotteeseen ja tekninen osaaminen. Esimerkiksi me Eficodella olemme pitäneet teknisen osaamisen rajana sitä, että käyttäjä hoitaa pankkiasiansa itsenäisesti verkkopankissa. Ole myös avoin saavutettavuusasioille eli pidä ovet auki erilaisille käyttäjille: esimerkiksi värisokeille, ikänäköisille tai jäykkänivelisille käyttäjille.

Testattava tuote

Testikäyttäjillä pitää testeissä olla jotain, mitä kokeilla. Se voi olla valmis tuote, paperiprototyyppi tai alustava hahmotelma tuotteen käyttöliittymästä, kunhan testikäyttäjällä on mahdollisuus luoda jokseenkin realistinen mielikuva tuotteen toiminnasta. Kaiken ei siis tarvitse olla valmista ja toimivaa. Päinvastoin: mitä aiemmin tunnistat ongelmia, sitä helpompaa ja edullisempaa niiden korjaaminen on.

Kevyissä prototyypeissä on sekin etu, että niitä on helppo luoda useampi erilainen versio. Kun käyttäjä näkee useamman vaihtoehdon, hän on vakuuttuneempi, että asioihin voi vielä vaikuttaa. Hänellä on myös matalampi kynnys antaa negatiivista palautetta huonoista ratkaisuista, jos tarjolla on parempiakin vaihtoehtoja. 

Vertailu eri versioiden välillä myös helpottaa palautteen antamista. Joskus meillä itse kullakin voi olla ongelmia pukea sanoiksi omia ihmettelyjään ja epäröintejään. Vertailukohdat auttavatkin jäsentämään, mikä toimii ja mikä ei – ja miksi.

Miten löydät ongelmat mahdollisimman kattavasti?

Ensimmäinen ajatus monella lienee se, että lisätään testikäyttäjien määrää. Monessa tieteellisessä tutkimuksessa on kuitenkin todettu, että testikäyttäjien määrä ei juurikaan korreloi löydettyjen ongelmien määrän kanssa**. Sen sijaan testitehtävien määrä ja laatu vaikuttavat huomattavasti vahvemmin siihen, paljonko käytettävyysongelmia löytyy*.

Sopivien testikäyttäjien löytäminen voi olla välillä hyvinkin haastavaa vaaditussa aikataulussa. Siksi onkin fiksua ottaa löydetyistä testikäyttäjistä mahdollisimman paljon hyötyä irti. Älä kuitenkaan uuvuta testikäyttäjiä ylenpalttisella tehtävämäärällä, vaan valitse sopiva määrä tehtäviä, jotka kattavat kiinnostuksen kohteena olevat tuotteen osiot. Testitehtäviin ei kaiken kaikkiaan saisi mennä juuri tuntia pidempään, jotta testikäyttäjä jaksaa keskittyä niihin.

Hyvässä testitehtävässä on selkeä tavoite, kuten: "Etsi sopiva paikka noin 30 hengen rippijuhlien viettoon" tai "Tarkista, menikö äsken antamasi tiedot perille". Vältä tuotteessa käytettyjä termejä tehtävänannoissa. Näin sanavalinnat eivät ohjaa liikaa testikäyttäjää

Miten käytettävyystesti etenee?

Yksittäinen testi-istunto testikäyttäjän kanssa etenee pääpiirteissään seuraavasti.

Ennen testitehtäviä

 • Varmista, että kaikki on valmista testikäyttäjän saapuessa. Kunnioita niin testikäyttäjää kuin hänen aikaansa. Muista, että testikäyttäjää jännittää tilanne huomattavasti.
 • Käy yhdessä testikäyttäjän kanssa läpi testiasetelma: esittele paikallaolijat ja se, mitä tallennetaan, jos tallennetaan. Testikäyttäjän tulee antaa lupa tallentamiseen.
 • Muistuta testikäyttäjää hänen oikeuksistaan muun muassa keskeyttää testi tai pyytää taukoa.
 • Pyydä testikäyttäjältä vastaukset lyhyeen taustakyselyyn. Tuotteen nykyisiltä käyttäjiltä kannattaa samalla kysyä, mitä he ovat viime aikoina tuotteella tehneet.

Testitehtävät

 • Pyydä testikäyttäjää ajattelemaan ääneen, mitä hän pohtii testitehtäviä ratkoessaan.
 • Anna testitehtäviä yksi kerrallaan. Ensimmäisenä tehtävänä voi olla esimerkiksi asia, jonka testikäyttäjä on maininnut alkukyselyssä.
 • Havainnoi ja tee muistiinpanoja. Minimoi oma vaikutuksesi tehtävien suoritukseen. 
 • Kun testikäyttäjä on tehnyt kaikki testitehtävät tai niille varattu aika tulee täyteen, siirry seuraavaan vaiheeseen. Älä ylitä testille sovittua kokonaiskestoa.

Lopuksi

 • Pyydä testikäyttäjää täyttämään loppukysely tuotteen luomasta yleisvaikutelmasta.
 • Haastattele käyttäjää vielä muutamilla avoimilla kysymyksillä tuotteen toimivuudesta ja mahdollisista parannusehdotuksista. Samalla voitte käydä läpi testin aikana ilmenneitä ongelmakohtia muistiinpanojesi pohjalta.
 • Kiitä testikäyttäjää hänen arvokkaasta avustaan tuotteen kehittämisessä. Jos hänelle on luvattu palkkio, tämä on sopiva hetki antaa se.

Jäsennä ja priorisoi tuloksia

Kun testi-istunnot on hoidettu, olet jo pitkällä, mutta paljon työtä on vielä edessä.

Havainnot pitää jäsennellä ja priorisoida niin, että pystyt kohdistamaan kehitystyötä niihin asioihin, joilla on eniten vaikutusta tuotteen miellyttävään käyttökokemukseen. Älä uuvuta lukijaa kaikilla yksityiskohdilla, vaan valitse tuloksiin ne tärkeimmät, joihin tulisi panostaa seuraavaksi.

Muista myös hyvin toimivat ratkaisut. Ne motivoivat kehitystyötä ja voivat toimia esimerkkeinä havaittujen ongelmien korjaamiselle. Pahimmillaan hyvät ratkaisut voidaan jopa korvata huonommilla, jos niitä ei tunnisteta onnistuneiksi.

Kun tulokset ovat kasassa, älä hautaa arvokasta työtä pelkkään kirjalliseen raporttiin, vaan esitä ne myös suullisesti. Tavallista tulospalaveria toimivampaa on, jos pystyt järjestämään työpajan, jossa voit yhdessä asianomaisten kanssa työstää ratkaisuja havaittuihin ongelmiin. 

Tarvitsetko apua?

Testin vetäminen ei ole rakettitiedettä. Se kuitenkin vaatii vähintään kolme K-alkuista ominaisuutta: Kärsivällisyys, Kuuntelutaito ja Kunnioitus. Neljäntenä mielellään myös Kokemus, sillä kokemus auttaa luomaan rennon ja turvallisen ilmapiirin testikäyttäjille niin onnistua kuin mokata.

Jos sinua yhtään epäilyttää, että omat taitosi tai aikasi eivät riitä hyvän käytettävyystestin suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten koostamiseen, pyydä apua alan asiantuntijoilta. Me autamme mielellämme.

Jos janoat samantien lisää tietoa käytettävyystestauksesta, tutustu väitöskirjaani Experiences with usability testing (2015).

Muista nämä

 • Aloita testaus ajoissa: jo paperiprototyyppi tai alustava hahmotelma riittää testaukseen.
 • Valitse testikäyttäjät niin, että he edustavat aitoja loppukäyttäjiä.
 • Panosta hyviin testitehtäviin.
 • Kunnioita testikäyttäjiä ja heidän aikaansa.
 • Priorisoi vakavimpia ongelmia tuloksissa.
 • Pyydä tarvittaessa asiantuntijoilta apua.


Viitteet
* Lindgaard, G., & Chattratichart, J. (2007) Usability testing: what have we overlooked? Julkaisussa Proceedings of the  SIGCHI conference on Human factors in computing systems, s. 1415-1424.
** Molich, R., Ede, M.R., Kaasgaard, K. & Karyukin B. (2004) Comparative usability evaluation. Julkaisussa Behaviour & Information Technology, 23(1), s. 65-74.

Julkaistu: 23. toukokuuta 2023

Päivitetty: 8. tammikuuta 2024

Software developmentDesign and UXkäytettävyys