Digitaalisten palveluiden saavutettavuus on nykyään lakisääteistä, mutta samalla monissa organisaatioissa käyttäjätestauksen rooli on vähentynyt. Miksi tämä on huolestuttavaa, ja miten voimme korjata tilanteen? Tässä blogissa syvennyn käyttäjätestauksen vähenemisen syihin ja ehdotan, kuinka yhdistämällä saavutettavuus- ja käyttäjätestaus voimme saavuttaa todellista edistystä digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

Käyttäjätestauksen väheneminen – miksi se on ongelma?

Monissa yrityksissä ja organisaatioissa käyttäjätestauksen rooli on vähentynyt. Tämä johtuu osittain siitä, että organisaatiot ovat keskittyneet enemmän saavutettavuusselosteiden laatimiseen ja saavutettavuusauditointeihin. Vaikka nämä ovatkin tärkeitä toimenpiteitä, ne eivät yksinään riitä takaamaan, että digitaaliset palvelut tarjoavat erinomaisen käyttäjäkokemuksen.

On hyvä myös muistaa, että laki vaatii julkishallinnon palveluiden olevan paitsi saavutettavia, myös helppokäyttöisiä. Yrityksissä tilanne on hieman toinen. Monille yrityksille saavutettavuuskriteerien täyttäminen on pakollista, mutta käytettävyys taas pitäisi jo itsessään olla tekemisen ytimessä, sillä se on keskeinen kilpailutekijä. Historiallisesti yritykset eivät ole panostaneet saavutettavuuteen, koska ne ovat arvioineet sen merkityksen väärin, mutta käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen kyllä on kiinnitetty aiemmin huomiota. Nyt, kun saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota, on käytettävyydestä huolehtiminen jäänyt myös yrityksissä taka-alalle.

Mihin käytettävyystutkimus unohtui?

Käyttäjätestauksen väheneminen voi johtua useista syistä, jotka heikentävät digitaalisten palveluiden käyttökokemuksen laatua ja saavutettavuutta entisestään. 

1. Niukat resurssit

Organisaatioiden painottaessa saavutettavuusselosteiden laatimista ja saavutettavuusauditointeja, käyttäjätestaukselle saatetaan uhrata vähemmän resursseja. Kun on tarve arvioida saavutettavuutta, käyttäjätestaus saattaa jäädä taka-alalle, mikä vaikuttaa negatiivisesti käyttökokemukseen. Tai muista syistä hyvää käyttäjäkokemusta ei priorisoida riittävästi.

2. Väärät oletukset suunnittelijoiden työstä

Joillakin organisaatioilla on virheellinen käsitys siitä, että suunnittelijat ja kehittäjät voivat luoda käyttäjäystävällisiä ratkaisuja ilman käyttäjätestausta, mikä johtaa käyttäjätestauksen vähenemiseen. Ei aina ymmärretä, että suunnittelijoiden oma näkökulma saattaa olla rajoittunut, eivätkä he välttämättä pysty täysin ymmärtämään käyttäjäkokemuksen monimuotoisuutta ilman suoraa käyttäjiltä saatavaa palautetta. Etenkään saavutettavuuden osalta suunnittelijoilla ei usein ole omakohtaista kokemusta eikä yleensä asiantuntemusta peilata tekemisiään erityisryhmien käyttäjien näkökulmasta. Tämä voi johtaa siihen, että saavutettavuusasiat täyttävät ennalta määritellyt kriteerit, mutta varsinaista käyttäjätestausta ei tehdä. Varsinaisen käytön helppous ja jouhevuus unohtuvat, kun keskitytään pelkästään teknisen saavutettavuuden varmistamiseen. Todellisessa käytössä palvelun käytettävyydellä on suuri merkitys käyttäjäkokemuksen kannalta.

3. Yliketteryys

Organisaatioiden pyrkiessä olemaan entistä ketterämpiä, oleellisia asioita saatetaan jättää pois prosesseista, mukaan lukien käyttäjätestaus. Vaikka käyttäjätestaus voidaan tehdä ketterästi, sen merkitys saattaa unohtua kiireen keskellä. Pahimmillaan kehittäjät suunnittelevat itse käyttöliittymiä ilman riittävää ammattitaitoa, kun aina ei ymmärretä että käyttöliittyminen suunnittelu vaatii erityistä ammattitaitoa.

4. Käytettävyys ei ole enää muodissa

Käyttäjätutkimus ja käytettävyys eivät ehkä enää ole entiseen tapaan muodissa, vaikka itse asia ei ole kadonnut minnekään. Käyttäjäkokemuksen (UX) ja palvelumuotoilun käsitteet ovat jyränneet käytettävyys-käsitteen yli, ja samalla nämä ovat väljentyneet tarkoittamaan lähes mitä tahansa palveluiden suunnittelua tai käyttöliittymäsuunnittelua, ja ilman, että edes oikeasti tehdään käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Ikävä kyllä, myös käyttäjien osallistaminen on samalla unohtunut.

Nämä kaikki ovat yhdessä johtaneet käyttäjätestauksen vähenemiseen ja käyttäjäkeskeisyyden unohtumiseen suunnitteluprosesseissa.

Yhdistetään käytettävyys- ja saavutettavuustestauksen hyödyt

Yhdistämällä käyttäjätestaus ja saavutettavuustestaus organisaatiot voivat paitsi täyttää lakisääteiset vaatimukset, myös varmistaa, että palvelut ovat todella helppokäyttöisiä ja miellyttäviä käyttää. Tämä integroitu lähestymistapa auttaa saamaan kattavampaa tietoa käyttäjien kokemuksista, mikä johtaa parempiin, inklusiivisempiin suunnitteluratkaisuihin.

Kun suunnittelijat, käyttäjätestaajat ja saavutettavuusasiantuntijat työskentelevät yhdessä, he pystyvät yhdessä tunnistamaan ja ratkaisemaan käyttäjäkokemuksen haasteita monipuolisemmin ja tehokkaammin. Yhteistyöllä ja monialaisella asiantuntemuksella yritykset voivat  luoda digitaalisia palveluita, jotka ovat sekä saavutettavia että helppokäyttöisiä, mikä puolestaan edistää käyttäjätyytyväisyyttä ja samalla tehostaa liiketoimintaa ja asiakaspalvelua.

Testaus loppukäyttäjillä muun muassa:

  • Parantaa tuotteen laatua ja käyttäjätyytyväisyyttä: Suora ja objektiivinen käyttäjäpalaute auttaa tunnistamaan ja korjaamaan käyttöliittymän puutteita.
    Varmistaa saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden yhtaikaa: Ei varmista pelkästään teknistä saavutettavuutta, vaan varmistaa että palvelut ovat myös helppokäyttöisiä kaikille kohderyhmille.
  • Edistää innovaatiota: Uudet näkökulmat ja oivallukset voivat johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka erottavat tuotteen kilpailijoista.
  • Minimoi riskejä: Vähentää käyttöönoton jälkeisiä ongelmia ja käyttäjien turhautumista, mikä säästää sekä aikaa että rahaa myöhemmin korjaustöissä.
    Vastaa lain vaatimuksiin ja edistää inklusiivisuutta: Varmistaa, että palvelu on saavutettavissa ja käytettävissä laajalle käyttäjäkunnalle erityisryhmät huomioiden.
  • Auttaa suunnittelijoita saamaan käyttäjäpalautetta ja keskittymään ydinosaamiseensa.
  • Vähentää kustannuksia kun palveluita on testattu jo suunnitteluvaiheessa, koska sitten ei tarvitse myöhemmin korjata tehtyjä virheitä. Uudelleen suunnittelu tai koodin korjaaminen on aina kalliimpaa kuin käyttäjätestaus.

Yhteenvetona

Käytettävyystestaus ja saavutettavuustestaus ovat keskeisiä tekijöitä digitaalisten palveluiden laadun varmistamisessa. Yhdistämällä nämä testausmenetelmät, voimme tehokkaasti saavuttaa erinomaisen käyttäjäkokemuksen, joka on nykyään yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä. Yhdistäminen on samalla myös kustannustehokasta. Kun rahat eivät riitä sekä saavutettavuuden että käytettävyyden erilliseen testaamiseen, kannattaa kokeilla näitten testaamista yhtaikaa. 

Rohkaisen kaikkia digitaalisten palveluiden parissa työskenteleviä ottamaan käyttöön tämän yhdistetyn lähestymistavan, sillä pyrkimyksemme tulee olla aina parempaan, ei vain riittävään.

Tutustu käyttäjä- ja käytettävyystututkimuspalveluihimme

Julkaistu: 7. toukokuuta 2024

AccessibilityDesign and UX