Tuotekehityksen tehokkuus on tuoteorganisaatioiden suurimpia kysymyksiä, mutta sen kokonaisvaltainen mittaaminen on vaikeaa. Tehokkuutta kannattaakin lähestyä elinkaareajattelun avulla.

 

Tuotekehityksen tehokkuus on tuoteorganisaatioiden suurimpia kysymyksiä.

Tuotekehityksen tehokkuus on tuoteorganisaatioiden suurimpia kysymyksiä. Tuotekehityksen tehokkuus on vaikea ymmärtää erityisesti silloin, kun rakennettavat tuotteet tai palvelut sisältävät ohjelmistoja ja digitaalisuutta. Kysymys, jonka kanssa useissa organisaatioissa painitaan on: onko meidän tuotekehityksemme tehokasta?

Tuotekehitykseen investoidaan paljon resursseja niin henkilöiden, ajan kuin rahankin puolesta. Tuoteorganisaatioiden tulevaisuuden menestyminen nojaa tuotekehityksen varaan ja tietyllä tapaa tuotekehityksessä on pakko onnistua menestyäkseen.

Kuitenkin tuotekehityksen tehokkuus on vaikeaa tai jopa mahdotonta mitata. Tuotekehitykseen liittyy aina epävarmuutta niin asiakasongelman, koetun laadun, teknologian kuin ratkaisun monimutkaisuuden kautta.

Jotta tuotekehityksen tehokkuus on ymmärrettävää, tulee ensin ymmärtää tuotteen, ominaisuuden tai julkaisun investoinnin elinkaari. Jokainen tuote, ominaisuus tai julkaisu elää samantyyppisen elinkaaren ja tuoteorganisaatioissa näitä elinkaaria on aina menossa useita.

tuotekehityksen tehokkuus

 

Elinkaaren ensimmäinen vaihe – Investointilaakso

Elinkaaren ensimmäinen vaihe on investointilaakso. Se on vaihe, jossa tuote tai ominaisuus ei vielä tuota yhtään mitään, mutta kuluja tuotteesta syntyy kuitenkin. Investointilaakson alkuvaiheessa ideaa jalostetaan eteenpäin ja usein tässä vaiheessa varsinaiset ohjelmistokehityspanostukset ovat hyvin pieniä. Tämän alun jälkeen tehdään päätöksiä investoida kehitysaikaa idealle tai tarpeelle enemmän. Tästä hetkestä investointikäyrä lähtee jyrkempään laskuun ja investointilaakso kestää siihen asti, kunnes tuote saada julkaistavaksi seuraavalle taholle, joka usein on loppuasiakas.

Tämän investointilaakson pituuteen vaikuttaa oleellisesti se kuinka hyvin asiakas- ja liiketoimintatarpeet on ymmärretty. Eli tehdään strategian ja markkinan kannalta oikeita asioita, mutta vain ne oikeat asiat. Yleinen tuoteorganisaatioiden tilanne on keskittyä ominaisuuksien määrään liikaa ja  liian vähän niiden laatuun. Investointilaaksossa kokeilumenetelmät niin liiketoiminnan kuin teknologian epävarmuuksien purkamiseksi ovat oleellisia.

Investointilaaksoon vaikuttaa myös organisaation ja tiimien operatiivinen kyvykkyys: se kuinka hyvin ne pystyvät keskittymään tekemään vain arvoa tuottavia asioita ja minimoimaan hukkaa. Tuoteorganisaatioissa hukan käsite on myös hyvin vaikea. Lean-ajattelussa esiin tuodut uudelleen tekeminen ja asioiden etenemättömyys voivatkin tietyissä olosuhteissa olla arvokkaita tuotekehityksessä. Monessa tapauksissa myös tuotekehityksessä ne ovat kuitenkin hukkaa.

Kolmas investointilaaksoon vaikuttava asia on arkkitehtuurinen tehokkuus. Arkkitehtuurisessa tehokkuudessa on kaksi toisistaan erilaista ulottuvuutta: lyhyen ja pitkän tähtäimen arkkitehtuurinen tehokkuus. Välillä tehokkainta saattaa olla käyttää ulkopuolisia komponentteja tai palveluita, välillä on tehdä pikaratkaisu itse, joskus platformisoida asiat, ja joskus uudelleenkirjoittaa koko asia juurta jaksain itse. Tämä tekee arkkitehtuurisesta tehokkuuden ymmärtämisestä vaikeaa. Joka tapauksessa arkkitehtuurisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa oleellisesti investointilaakson pituuteen ja syvyyteen.

Elinkaaren toinen vaihe – Menestyksen kulmakerroin

Tuotteen menestykseen vaikuttavat oleellisesti myös tuotekehityksen ulkopuoliset organisaation osat.

Tuotteen tai palvelun menestyksen kulmakerrointa ei voi tietää ennen kuin tuote altistetaan markkinalle ja asiakkaille. Nykyaikaisilla julkaisukeinoilla voidaan ominaisuuksia ja julkaisuja altistaa asiakkaille jo aiemmin, mutta suurin osa menestyksen kulmakertoimen muodostumisesta tulee joka tapauksessa julkaisuvaiheen ja välittömästi sen jälkeen tapahtuvista asioista.

Keskeisimmät asiat, jotka vaikuttavat menestyksen kulmakertoimeen ovat: A) miten hyvin tuote vastaa asiakas-, markkina- ja liiketoiminta-tarpeisiin, B) kuinka hyvin go-to-market aktiviteetit ovat onnistuneet, sekä C) miten hyvin markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, tuotetuki ja tuotekehitys toimivat yhteen. Lisäksi fyysisiä laitteita sisältävissä tuotteissa tehtaiden ja logistiikan operatiivinen kyvykkyys on tärkeää menestyksen kulmakertoimelle. Menestyksen kulmakertoimeen vaikuttavat asiat toki riippuvat jonkin verran toimialasta ja tuotteesta.

Tärkeintä ymmärtää tuotekehityksen tehokkuus ajattelussa on se, että tuotteen menestykseen, jota pidetään tuotekehityksen mittareista selkeimpänä, vaikuttavat oleellisesti myös kapeasti katsotun tuotekehityksen ulkopuoliset organisaation osat. Tämä luo haasteen tehokkuuden arvioimiselle, koska yksittäisen toiminnon tehokkuus ei lopulta kerro mitään koko putken tehokkuudesta.

Elinkaaren kolmas vaihe – Pitkän aikavälin menestyminen

Tuotteen tai ominaisuuden pitkän aikavälin menestykseen vaikuttaa monet elinkaaren aiemmissa vaiheissa tehdyt asiat. Erityisesti pitkän aikavälin menestykseen vaikuttava tuotteen tai ominaisuuden koettu ja toiminnallinen laatu. Näillä on myös suuri merkitys kannattavuuteen. Tuotteiden korjaaminen maksaa aina ja digitaalisessa maailmassa korjaaminen voi olla jopa kalliimpaa kuin fyysisessä maailmassa, vaikka toisaalta jakeluun liittyvät kustannukset ovat pienemmät. 

Mitä vähemmän korjauksia ja muutoksia tarvitsee tehdä, sitä parempi kate ja mitä paremmaksi tuote tai ominaisuus laadullisesti koetaan, sitä kustannustehokkaampaa sen myynti ja markkinointi on. Koettu laatu vaikuttaa vahvasta myyntiin palautteiden ja sosiaalisen viestinnän kautta. Koettuun laatuun vaikuttaminen julkaisun jälkeen on työlästä ja vaatii usein mittavia investointeja, jotka taas vaikuttavat tuotteen kannattavuuteen.

Pitkän aikavälin menestyminen on ainoa vaiheista, jotka käyttäytyvät hieman eri tavoin ominaisuuksille ja kokonaisille tuotteille. Ominaisuuksien arvostus muuttuu ajan myötä. Monista ennen uutta arvoa tuottavista ominaisuuksista tuleekin pakollisia ja niiden tuottopotentiaali sinänsä laskee. Niistä ei saa kannattavia, mutta toisaalta niiden on pakko olla. Useita ominaisuuksia sisältävien tuotteiden pitkän aikavälin menestykseen voi vaikuttaa uusilla ominaisuuksilla, ominaisuuksien vähentämisellä, nykyisten ominaisuuksien parannuksilla, uusilla myynti- ja liiketoimintamalleilla tai markkinointikampanjoilla.

Tuoteorganisaation tehokkuus

Tuoteorganisaation menestyminen perustuu useiden yksittäisten tuotteiden ja julkaisujen menestymiseen. Todellisuudessa siis tuoteorganisaatioissa on menossa aina useita eri vaiheissa olevia tuotteita ja julkaisuja.

Tämä on tärkeä ymmärtää, kun kyseessä on tuotekehityksen tehokkuus. Koko tuoteorganisaation tehokkuus on ominaisuuksien ja julkaisujen keskimääräistä tehokkuutta investointilaaksossa, menestyksen kulmakertoimessa ja pitkän aikavälin menestymisessä. Tämä tuokin sen vaikeuden tuotekehityksen tehokkuuden mittaamiseen, se mikä yksittäisen tuotteen tai julkaisun kannalta olisi tehokkainta, voikin olla muiden samaan aikaan olemassa kehityssyklissä olevien tuotteiden kannalta olla tehotonta.

 

tuotekehityksen tehokkuus

Yhteenveto - Tuotekehityksen tehokkuus on moniulotteista

Tuotekehityksen tehokkuuden mittaaminen on hyvin vaikeaa. Jokainen mittari on aina osamittari kokonaisuudesta. Mittarit ohjaavat aina toimintaa, haluttiin niin tai ei. Tämä aiheuttaa sen, että väärin valitut mittarit osa-optimoivat tuotekehitystä väärään suuntaan.

Tärkeintä on, että tuoteorganisaatio kokonaisuudessaan, mukaan lukien johdon, myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja muut tärkeät funktiot, ymmärtävät tämän elinkaarimallin ja sen piirteet. Näiden ymmärtämisen jälkeen tehokkuudesta voidaan keskustella aivan uudella tasolla.

Julkaistu: 23. maaliskuuta 2020

Päivitetty: 22. kesäkuuta 2022

AgileProduct managementtuotekehitys