Eficode toimi Väyläviraston kumppanina vayla.fi-sivuston uudistusprojektissa konseptin ja visuaalisen suunnittelun osalta. Lisäksi varmistimme sivuston saavutettavuuden ja käytettävyyden ennen sivuston julkaisemista.

“Eficode auttoi meitä uudistamaan vayla.fi-sivuston konseptin ja visuaalisen ilmeen. Ennen julkaisua Eficode vielä varmisti, että toteutus vastasi saavutettavuusvaatimuksia.” -   Juha Stjärnstedt, Väylävirasto

Väylävirasto tuottaa tärkeää tietoa useille sidosryhmille

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta.

Sivustouudistuksen tavoitteeksi asetettiin, että vayla.fi-sivusto on selkeä kotipaikka väyläverkon kehittämisen, kunnossapidon ja liikenteen sisällöille. Kansalaisten, päättäjien ja , palveluntuottajien ja muiden sidosryhmien tulee löytää helposti tarvitsemansa tieto Väyläviraston vastuulla olevista asioista. Myös visuaalista ilmettä haluttiin uudistaa. Tärkeä painopiste oli myös huolehtia sivuston saavutettavuudesta.

Konsepti suunniteltiin käyttäjäkeskeisesti eri sidosryhmiä osallistaen

Aluksi projektissa tarkennettiin eri sidosryhmien ja sivuston käyttäjien tarpeet ja niihin pohjaten konseptointiin vayla.fi-sivuston sisältö, rakenne ja keskeinen toiminnallisuus.

Eräs vayla.fi-sivuston keskeisistä tehtävistä on tarjota ajantasaista tietoa valtion väylähankkeista, joita on suunnitteilla tai toteutuksessa samanaikaisesti sekä Väylävirastossa että ELY-keskuksissa. Sivuston uudistuksessa haluttiinkin panostaa hanketiedon löydettävyyteen. Kansalaisten ja Väyläviraston sidosryhmien on tärkeää pystyä löytämään tietoa heidän kannaltaan merkittävistä väylähankkeista, hankkeiden etenemisestä ja siitä, missä vaiheessa hankkeen suunnitteluun voi vaikuttaa.

Sisällön näkökulmasta suunnitteluhaasteena olivat sivuston moninaiset käyttäjäryhmät, jotka lähestyvät Väyläviraston tuottamaa tietoa eri näkökulmista ja erilaisin tarpein. Sivuston haluttiin tukevan monenlaisia tapoja löytää relevanttia sisältöä. Lisäksi sivustolla vierailevaa tuli tarvittaessa opastaa muiden palveluiden pariin, mikäli kiinnostuksen kohteena oleva tieto tai palvelu ei ole Väyläviraston vastuulla. Etenkään kansalaisten ei voida olettaa tuntevan viranomaisten vastuualueita.

Eficode toteutti suunnitteluprojektin käyttäjäkeskeisesti Väyläviraston eri sidosryhmiä ja sivuston käyttäjiä osallistaen. Konseptia ja suunnitteluideoita havainnollistettiin ja validoitiin prototyypillä.

Sivusto sai uudistetun visuaalisen ilmeen

Visuaaliselta ilmeeltä haluttiin muun muassa selkeyttä ja raikkautta. Myös saavutettavuus oli tärkeä huomioida.

Suunnitteluideoita palloteltiin Väyläviraston projektiryhmän kanssa. Kun näkemys sopivasta visuaalisesta tyylistä syntyi, Eficode suunnitteli visuaalisen ulkoasun tärkeimmille sivupohjille ja keskeisille elementeille. Sivuston toteutusta ja ylläpitoa varten laadittiin tyyliohjeisto.

Konseptia ja visuaalista toteutusta käytiin läpi myös sivuston teknisen toteuttajakumppanin kanssa, jotta uudistustyö jatkuisi mahdollisimman sujuvasti.

Eficode auditoi sivuston saavutettavuuden ja teki käytettävyysarvioinnin ennen julkaisua

Kun vayla.fi-sivusto oli kokonaisuudessaan valmis sisältöjä myöten, Eficode teki sille saavutettavuuden ja käytettävyyden arvioinnin ennen julkaisua. Näin varmistettiin, että toteutuksen lopputulos on laadukas, vastaa käyttäjien odotuksia ja on saavutettavuusvaatimusten mukainen.

“Eficoden tiimi hahmotti nopeasti, mitä halusimme ja saimme kehitettyä erittäin toimivan konseptin ja ilmeen toteutettavalle sivustolle.” -   Juha Stjärnstedt, Väylävirasto