Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  Villkor för avtal och offerter

  server-and-cloud-illustration-3

  Villkor för återförsäljning av programvarulicenser från tredje part

  Gäller från 1 december 2022

  Med förbehåll för dessa villkor för återförsäljning av programvarulicenser från tredje part ("Villkor") köper kunden ("Kunden") härmed licenser ("Licenser") som krävs för att använda programvaruprodukter från tredje part ("Produkter") från Eficode (“Leverantören”). Produkterna anges i erbjudandet ("Erbjudande") som leverantören tillhandahåller kunden.

  1. Villkor

  Dessa villkor gäller från och med det datum då kunden godkänner erbjudandet. Försäljningen är slutgiltig på inköpsdagen utan möjlighet för retur eller återbetalning av licenserna. 

  Alla produkter är äganderättsligt skyddade licensierade produkter från tredje part. Rätten att använda produkterna förutsätter att kunden godkänner licensgivarens användarvillkor som anges i kapitel 2. ”Licenser”.

  Dessa villkor har företräde framför alla andra avtal, korrespondens, diskussioner eller överenskommelser mellan kunden och leverantören om försäljning av licenser från tredje part.

  2. Licenser

  Vid inköp av licenserna ska kunden acceptera alla relevanta tredjepartslicensvillkor, användarvillkor eller licensavtal för slutanvändare (gemensamt benämnda “Licensvillkor”), och samtycker till att acceptera och följa alla dessa villkor. Användningen av de produkter som anges i erbjudandet är inte möjlig utan godkännande av den relevanta licensgivarens licensvillkor. Om det finns en konflikt mellan dessa villkor eller något annat avtal mellan parterna och licensvillkoren ska licensvillkoren ha företräde.

  Godkännande av tredjepartslicensvillkoren utgör ett avtal mellan tredjepartslicensgivaren och kunden. Leverantören har ingen befogenhet att ändra, avstå från eller på annat sätt ändra eller förhandla om villkoren i tredjepartslicensvillkoren, och är inte part i något avtal mellan kunden och licensgivaren.

  Tredjepartslicensvillkoren för de produkter som anges i erbjudandet finns tillgängliga på följande adress:

  1. Atlassian Cloud användarvillkor 
  2. Atlassian Software License Agreement
  3. Atlassian Marketplace användarvillkor 
  4. Atlassian produktspecifika villkor
  5. JFrog licensavtal och användarvillkor
  6. Perforce licensavtal 
  7. GitHub användarvillkor 
  8. GitLab användarvillkor 
  9. SonarSource villkor 
  10. HashiCorp juridisk information 
  11. Sonatype användarvillkor
  12. Mattermost användarvillkor 
  13. Snyk användarvillkor 
  14. iText slutanvändaravtal
  15. F5 användarvillkor
  16. Secure Code Warrior Terms & Conditions
  17. Microsoft Product Terms
  18. Microsoft SLA
  19. Microsoft DPA
  20. Microsoft Customer Agreement (MCA)

  3. Fakturerings- och betalningsvillkor

  Den totala summan av alla produkter som anges i erbjudandet ska faktureras på inköpsdagen efter den betalningstid som anges i erbjudandet.

  Priserna ska anges i amerikanska dollar (USD) om annat inte anges i erbjudandet.

  Om priserna i erbjudandet är i någon annan valuta än amerikanska dollar (USD) ska Nordea banks senast publicerade växelkurs på dagen för leverantörens inköp av valutan användas för valutaomräkning. Priserna i erbjudandet är därför uppskattade priser i lokal valuta på dagen för erbjudandet, och kanske inte de exakta slutliga priserna för licenserna.

  Priserna inkluderar inte mervärdesskatt (moms).

  4. Support

  Leverantören ansvarar inte för underhåll av eller support för produkterna om inte kunden köper sådana tjänster från leverantören genom ett separat avtal.

  5. Garanti och ansvarsfriskrivning

  Leverantören försäkrar och garanterar att leverantören är en auktoriserad återförsäljare av de tredjepartsprodukter som anges i erbjudandet.

  Leverantören frånsäger sig allt ansvar för alla produkter från tredje part. Leverantören är inte utvecklare av någon tredjepartsprodukt och ska inte vara ansvarig för lämpligheten för ändamålet, tillgängligheten, kvaliteten, framtida funktionalitet eller någon annan egenskap hos någon tredjepartsprogramvara som köps av kunden. 

  På grund av eventuella prisjusteringar från tredje part har leverantören ingen skyldighet att leverera licenser från tredje part om den offert som leverantören har fått från tredje parten som utfärdar licensen inte längre är giltig.

  6. Personuppgifter

  Personuppgifter behandlas i enlighet med Eficodes sekretesspolicy.

  7. Force majeure

  Ingendera part ska vara ansvarig för eventuella brister i genomförandet av dessa villkor som orsakas av omständigheter som ligger utanför en parts rimliga kontroll.

  8. Ansvar

  Leverantören ska under inga omständigheter vara ansvarig för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador, straffskador eller skadestånd av något slag i samband med eller till följd av kundens användning eller prestanda av produkterna, även om leverantören har informerats om möjligheten av sådana skador. I den högsta utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska leverantörens sammanlagda ansvar i samband med eller till följd av dessa villkor alltid vara begränsat till tusen euro (1 000 EUR).

  Frågor?

  Om du har några frågor om kommentarer om offerten,
  vänligen kontakta oss nedan eller ring oss på  0
  8-733 31 25.